(Source: cristalisee, via yamaken-chi)

(Source: zombie-chaser, via korumi)

(Source: shoujonotes, via neko-kurochan)

(Source: ukaku, via yannase)

Timestamp: 1408126597

(Source: ukaku, via yannase)

(Source: luniya, via starukos)

Timestamp: 1407869676

(Source: luniya, via starukos)

(via feellng)

(Source: ufoannyugifs, via hopelessbaka)

(Source: -adekan, via mushokuu)

Timestamp: 1407000991

(Source: -adekan, via mushokuu)

(Source: y-ureii, via kurageki)

(Source: amerabu, via tonarinochance)